Polityka prywatności opisująca zasady przetwarzania danych osobowych osób korespondujących z Intimex sp. z o.o. i sp. k. drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej (I), a także

użytkowników mediów społecznościowych Administratora (II)

Polityka plików cookies (III)

 

Poniższy dokument ma na celu przekazanie informacji osobie fizycznej (dalej zwanej także „Użytkownikiem”) w jaki sposób Intimex sp. z o.o. i sp. k., pobiera i wykorzystuje dane osobowe za pośrednictwem swojej strony internetowej, mediów społecznościowych oraz w jaki sposób korzysta z plików typu cookies. 

Podstawowe informacje

 1. Definicje:
  • Administrator lub My – Intimex sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Egejskiej 19/39, 02-764 Warszawa, adres e-mail: biuro@intimex.com.pl, telefon: 22 668-74-65;
  • Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  • Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Strona – Strona internetowa: https://intimex.com.pl/;
  • Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony lub mediów społecznościowych Administratora.
 2. Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych. Kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: biuro@intimex.com.pl, telefonicznie: 22 668-74-65, codziennie w godzinach 8.00- 16.00, a także listownie pisząc na adres: Intimex sp. z o.o., sp. k, ul. Egejskiej 19/39, 02-764 Warszawa.

 

 

Część I: osoby korespondujące z Administratorem drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej

 1. Sposób oraz zakres pobierania danych osobowych

Podczas korzystania ze Strony, Użytkownik ma możliwość zdecydować się na kontakt z Nami przy wykorzystaniu formularzy:

 • „Zadzwońcie do mnie teraz”;
 • „Zadzwońcie do mnie później”
 • „Zostaw wiadomość”.

Wiąże się to z przekazaniem Nam swoich danych osobowych w zakresie: danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko), danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) oraz danych związanych z przekazanym zapytaniem.

Jeżeli osoba fizyczna skontaktuje się z Nami przy wykorzystaniu korespondencji mailowej, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w tej korespondencji ma (najczęściej imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu).

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe pobrane za pośrednictwem Strony oraz dane znajdującej się w korespondencji mailowej przetwarzamy w celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość (na postawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi i prowadzenie korespondencji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. przedstawienia oferty handlowej, jeżeli celem pozostawiania przez Panią/Pana wiadomości jest uzyskanie informacji o ofercie Administratora (w celu podjęcia działań mających na celu ewentualne zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO w przypadku, gdy nadawcą wiadomości jest osoba fizyczna lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ewentualne zawarcie umowy z upoważnioną osobą reprezentującą osobę prawną),
 3. ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

Na zasadach opisanych w RODO, każda osoba fizyczna ma w związku z powyższym przetwarzaniem, prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), prawo do żądania ich usunięcia (art. 17 RODO), prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu wobec dokonywanego przetwarzania (art. 21 RODO).

W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z Nami na adresy wskazane w części poświęconej Administratorowi danych osobowych.

Każda osoba fizyczna ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że jej dane są przez Nas przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Informacja o braku profilowania i przekazywania danych poza EOG

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane nie będą także przesyłane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Część II: Media społecznościowe

Na Stronie umieściliśmy aktywne linki do naszych mediów społecznościowych, które służą nam przede wszystkim do promocji naszych urządzeń i naszej marki.

W ramach promocji naszej działalności prowadzimy:

 

 1. Właściciele portali społecznościowych jako Współadministratorzy danych osobowych

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage’a/kanału na portalu społecznościowym jest współadministratorem danych osobowych użytkowników tego fanpage’a razem z właścicielem portalu społecznościowego.

Chcielibyśmy jednak poinformować, że zapisy zawarte w niniejszej polityce prywatności nie dotyczą przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez właściciela serwisu Facebook – Meta Platforms Ireland Limited (z siedzibą pod adresem Block J, Serpentine Avenue Dublin 4, Irlandia) oraz właściciela serwisu YouTube – Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

O zasadach przetwarzania danych osobowych przez właścicieli Facebooka i YouTube można przeczytać odpowiednio tutaj i tutaj.   

W przypadku wątpliwości w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych przez Metę Platforms, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych przy wykorzystaniu formularza znajdującego się tutaj.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników profilu w celu:

 1. prowadzenia fanpage’a i kanału na warunkach oraz na zasadach określonych przez właścicieli Facebooka oraz YouTube oraz informowania za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach, promowaniu naszej marki, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu Facebook i platformy YouTube (komentarze, chat, posty, rozmowa za pośrednictwem Messengera), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. prowadzenia analiz na podstawie dostarczonych przez właścicieli Facebooka oraz YouTube statystyk związanych z funkcjonowaniem, popularnością, sposobem korzystania z fanpage’a i kanału, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 1. dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Zakres przetwarzanych danych

Administrator przetwarza dane osobowe (głównie imię i nazwisko) Użytkowników, którzy pozostawili na fanpage’u lub kanale jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza, wiadomości lub oceny.

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek – jeśli pojawia się na profilowym zdjęciu Użytkownika, pozostałe dane, które Użytkownik zdecydował się upublicznić w ramach fanpage’a lub kanału, dane przekazane w wiadomości lub w ramach rozmowy za pośrednictwem Messengera.

 1. Okres przechowywania

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika przez okres funkcjonowania fanpage’a, kanału do czasu złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Rozmowy i dane przekazane za pomocą komunikatora Messenger będą usuwane najpóźniej po roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpiła ostatnia korespondencja.

Przypominamy, że Użytkownik zawsze ma możliwość usunąć pozostawiony na naszym fanpage’u/kanale komentarz lub przestać nas obserwować.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są inni użytkownicy fanpage’a lub kanału, a także Partnerzy Meta Platforms Ireland Limited (zgodnie z zasadami dostępnymi tutaj) oraz Google (zgodnie z zasadami dostępnymi tutaj). 

 1. Prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

Na zasadach opisanych w RODO, każda osoba fizyczna ma w związku z powyższym przetwarzaniem, prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), prawo do żądania ich usunięcia (art. 17 RODO), prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu wobec dokonywanego przetwarzania (art. 21 RODO).

W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z nami na adresy wskazane w części poświęconej administratorowi danych osobowych.

Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że jego dane są przez nas przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage’u lub kanale dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik decyduje także o zakresie danych osobowych, do których będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności osobistych profili.

 1. Informacja o czynnościach na danych związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu

Dane osobowe Użytkowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 1. Przekazywanie danych osobowy poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Należy mieć jednak świadomość, że YouTube i Facebook ma międzynarodowych charakter i istnieje możliwość przekazania przez ich właścicieli danych osobowych poza Europejski Obszar Godpodarczy zgodnie z zasadami wskazanymi przez właściciela platformy (o zasadach przekazywania danych osobowych poza EOG można przeczytać w odniesieniu do YouTube tutaj, a w przypadku Facebooka tutaj).

Część III: Pliki cookies 

Nasza strona internetowa korzysta z plików typu cookies. Dlatego poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w zakresie sposobu w jaki korzystamy z tego typu plików.

 1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony).

Dane te są zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.

 1. Rodzaje i cele stosowania plików cookies

Strona wykorzystuje tzw. sesyjne pliki cookies, które są usuwane automatycznie po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej oraz stałe pliki cookies, które pozostają na końcowym urządzeniu Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Pliki cookies są stosowane w następujących celach:

 • polepszenie nawigacji na stronie, dostosowywania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony.
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony;
 • monitorowanie skuteczności kampanii marketingowych;
 •  
 1. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies

Informujemy, że Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji swojej przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Informujemy również, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Poniżej przedstawiamy linki do stron, na których zostały zamieszczone instrukcje dotyczące ustawień warunków zapisywania i przechowywania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 

 1. Pliki cookies podmiotów trzecich

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich tj. np. Facebook i Google.

Google Analytics

Administrator może korzystać z usług Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizowania ruchu na Stronie i jej optymalizacji.

Rekomendujemy zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak Google Analytics przetwarza dane pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności na Stronie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Ads

Administrator może korzystać z usług Google Ads dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Ads Strona jest promowana w wynikach wyszukiwania oraz na stronach podmiotów trzecich. Dzięki tej usłudze Użytkownikowi, który odwiedził naszą Stronę mogą być później wyświetlane nasze reklamy. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, w celu marketingu własnych produktów. 

Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google. Szczegóły dotyczące wykorzystywania przez Google plików cookies dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=pl.

Wtyczki społecznościowe

Na stronach Serwisu używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Youtube.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy, umożliwiające udostępnianie treści ze Strony w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika odwiedzającego Stronę na fanpage’e na portalach społecznościowych.

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika na Stronie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych:

Jeśli Użytkownik posiadający profil w którymś z portali społecznościowych nie chce, aby operator danego portalu gromadził dane za pośrednictwem Strony i łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem Strony powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego i ewentualnie usunąć odpowiednie pliki cookies.

 1. Logi serwera

Użytkowanie Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Zapytania wysłane do serwera są zapisywane w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik, czas i datę serwera. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Część IV Zmiany dokumentu

Dokument powyższy podlega weryfikacji przez Administratora i może być aktualizowany poprzez opublikowanie nowej wersji. 

Data obowiązywania wersji dokumentu: ……………………

 

 

 

Ustawa o zakazie reklamowania wyrobów medycznych

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej!